این پمپ تک طبقه افقی میباشد وبراساس اتاندارد ایزو 5199 ساخته شده است وبرای مصارف عمومی وموادشیمیایی مورداستفاده قرار میگیرد.این پمپ کلیه ویژگی های پم ا اچ وان استاندارد ای پی آی 610 رادارا میباشد.

پمپ هیدروسیکلون | پمپ مصارف عمومی | پمپ انتقال مواد|پمپ اسلاری | پمپ دوغاب | پمپ وادمن