این پمپ ها افقی میباشند که دارای پوسته نمیباشند وازنظرراندمان وهیدرولیک ومیزان مقاومت به سایش وشکل قطعات همان پمپ سری AHوارمن میباشد که درپمپ وارمن به پمپAHUمعروف میباشد.