این پمپ ها افقی میباشند ولی برای انتقال سیالات مخصوص  ازقبیل چوب وکاغذ وکربن وسایرسیالاتی که ازنظرمولکولی باید حفظ شوند کاربرددارند وازپمپ سری TCوارمن مهندسی معکوس شده اندودرسایزهای مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند.